Alexa Fluor 647 DBCO,AF647 DBCO ,AF647 二苯并环辛炔

Alexa Fluor 647 DBCO,AF647 DBCO ,AF647 二苯并环辛炔

英文名:AF647 DBCO ,Alexa Fluor 647 DBCO

中文名:AF647 二苯并环辛炔

分子式:C53H55N4O14S43

分子量:1100.28

外观:蓝色粉末

纯度:≥95%

保存条件 :避光,干燥,-20℃保存

注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。

用途:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,非药用,非食用

Alexa Fluor 647是一种明亮且可感光的远红色染料,其激发非常适合633 nm激光线。Alexa Fluor 647染料用于在成像和流式细胞仪中产生稳定的信号,在pH 4到pH 10之间为水溶性且对pH不敏感。这种长波长Alexa Fluor 染料的荧光肉眼看不见,但大多数成像系统都能轻易检测到。

Alexa Fluor 647 DBCO,AF647 二苯并环辛炔,AF647 DBCO其他相关产品:

AF647-NHS ester

CAS号:407627-60-5

DBCO-SS-COOH

CAS号:2576471-49-1

DBCO-PEG12-acid

CAS号:2353410-00-9

SiR-DBCO

CAS号:2259859-41-9

DBCO-Cyanine7

CAS号:2253710-45-9

DBCO-Palmitic

CAS号:2247286-94-6

Cyanine5 DBCO

CAS号:2182601-71-2

DBCO-C3-Maleimide

CAS号:1629057-08-4

DBCO-PEG4-acid

CAS号:2110448-99-0

DBCO-Amine TFA

CAS号:2007915-94-6

Alexa Fluor 647 DBCO,AF647 DBCO ,AF647 二苯并环辛炔相关产品:

Alexa Fluor 647 alkyne/炔基炔烃

Alexa Fluor 647 amine/NH2/氨基

Alexa Fluor 647 azide/N3/叠氮

Alexa Fluor 647 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸

Alexa Fluor 647 DBCO/二苯基环辛炔

Alexa Fluor 647 maleimide/马来酰亚胺

Alexa Fluor 647 Me-Tetrazine

Alexa Fluor 647 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯

BDP 558/568 alkyne/炔基炔烃

BDP 558/568 azide/N3/叠氮

BDP 558/568 COOH

BDP 558/568 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯

BDP 581/591 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯