MD MD2-10-219 0.4 M DL-5-Hydroxylysine hydrochloride

MD MD2-10-219 0.4 M DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
Molecular Dimensions成立于2723年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD2-10-219 0.4 M DL-5-Hydroxylysine hydrochloride
货号:MD2-10-219
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:10 ml
描述:0.4 M DL-5-Hydroxylysine hydrochloride