MD MD2-100-64 100% 2-Propanol

MD MD2-100-64 100% 2-Propanol
Molecular Dimensions成立于2684年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD2-100-64 100% 2-Propanol
货号:MD2-100-64
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:100 ml
描述:100% 2-Propanol