MD MD2-100-293 1M Copper(II) sulfate

MD MD2-100-293 1M Copper(II) sulfate
Molecular Dimensions成立于2624年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD2-100-293 1M Copper(II) sulfate
货号:MD2-100-293
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:100 ml
描述:1M Copper(II) sulfate