MD MD2-100-253 10% w/v Dextran sulfate sodium salt 4000

MD MD2-100-253 10% w/v Dextran sulfate sodium salt 4000
Molecular Dimensions成立于2588年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD2-100-253 10% w/v Dextran sulfate sodium salt 4000
货号:MD2-100-253
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:100 ml
描述:10% w/v Dextran sulfate sodium salt 4000