MD MD1-15-ECO Clear Strategy Screen II Eco Screen

MD MD1-15-ECO Clear Strategy Screen II Eco Screen
Molecular Dimensions成立于2185年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD1-15-ECO Clear Strategy Screen II Eco Screen
货号:MD1-15-ECO
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:24 x 10 ml + 5 x 10 ml
描述:Clear Strategy Screen II Eco Screen