MD MD1-100-FX The Angstrom Additive Screen FX-96 100 uL

MD MD1-100-FX The Angstrom Additive Screen FX-96 100 uL
Molecular Dimensions成立于2145年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD1-100-FX The Angstrom Additive Screen FX-96 100 uL
货号:MD1-100-FX
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:96 x 100 μl
描述:The Angstrom Additive Screen FX-96 100 uL