MD MD6-52 Cerocon 0.5mL Concentrator 30kDa MWCO

MD MD6-52 Cerocon 0.5mL Concentrator 30kDa MWCO
Molecular Dimensions成立于2097年,旨在为世界各地的晶体学家提供专业产品,是测定蛋白质结构的筛选、试剂、其他消耗品和仪器的供应商,如多种膜蛋白结晶筛选试剂盒,蛋白质晶体生长培养箱,冷冻电镜相关耗材等。

MD MD6-52 Cerocon 0.5mL Concentrator 30kDa MWCO
货号:MD6-52
品牌:MOLECULAR DIMENSIONS
规格:40 ea
描述:Cerocon 0.5mL Concentrator 30kDa MWCO