Roche 5392063001 RealTime ready Apoptosis Panel 96

Roche 5392063001 RealTime ready Apoptosis Panel 96
货号:5392063001
规格:2块96孔板,每块含84个待检基因,7个看家基因和5个对照
品牌:Roche 罗氏
产品名称:RealTime ready Apoptosis Panel 96
产品分类:qPCR Reagent