Lumiprobe 633 Sulfo-Cyanine5 tetrazine 100 mg

Lumiprobe 633 Sulfo-Cyanine5 tetrazine 100 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 633 Sulfo-Cyanine5 tetrazine 100 mg
品牌:Lumiprobe
货号:633
产品名称:Sulfo-Cyanine5 tetrazine
规格:100 mg