Lumiprobe 413 Sulfo-Cyanine3 tetrazine 25 mg

Lumiprobe 413 Sulfo-Cyanine3 tetrazine 25 mg
上海金畔生物代理Lumiprobe品牌荧光染料等产品,我们将竭诚为您服务,欢迎访问Lumiprobe官网或者咨询我们获取更多相关Lumiprobe品牌产品信息。
Lumiprobe 413 Sulfo-Cyanine3 tetrazine 25 mg
品牌:Lumiprobe
货号:413
产品名称:Sulfo-Cyanine3 tetrazine
规格:25 mg